Reducerea taxei de cazare

Conform articolului 22 din Regulamentul de cazare în căminele UVT, pot beneficia de gratuitate sau de reducerea taxei la cazare studenții care au primit un loc în căminele UVT, în limita subvențiilor alocate în acest scop.

Astfel, categoriile care pot beneficia de reducerea taxei de cazare sunt:

 • studenții care au părinți cadre didactice (conform articolului 277 din Legea Educației Naționale nr. 1/2011);
 •  studenții orfani de ambii părinți, cu vârsta până în 35 de ani;
 • cazuri sociale sau situații speciale, prin decizia Rectorului UVT, care urmează a fi analizate de la caz la caz.

Documentele necesare obținerii reducerii taxei de cazare pe criterii sociale:

 • Studenţii orfani de ambii părinţi vor depune următoarele documente:
 1. copie a buletinului/cărţii de identitate;
 2. copii ale certificatelor de deces ale părinţilor;
 3. documente justificative privind veniturile proprii, după caz:

       3.1. cupoane sau adeverinţă de la Casa de Pensii privind cuantumul pensiei de urmaş pentru lunile iunie, iulie, august;

       3.2. adeverinţă de şomaj;

       3.3. adeverinţă de salariu net;

       3.4. adeverinţă de la Primăria pe raza căreia are domiciliul privind veniturile nete obţinute din activităţi de exploatare a proprietăţilor personale ale studentului : terenuri agricole, păduri, chirii, etc.;

       3.5. documente justificative de la Agenția Națională de Administrare Fiscală (ANAF) privind veniturile nete obţinute din activităţi autorizate (de exemplu: chirii, persoane fizice autorizate, asociaţii familiale, societăţi comerciale etc.);

       3.6. declaraţie pe proprie răspundere a solicitantului, din care să reiasă că nu mai are şi alte venituri decât cele declarate.

 • Studenţii proveniţi din casele de copii, centrele de plasament sau plasament familial vor depune următoarele documente:
 1.  copie a buletinului/cărţii de identitate;
 2. documente justificative privind situaţia în care se află:

       2.1. adeverinţă din care să rezulte că solicitantul provine dintr-un centru de plasament;

       2.2. copie a hotărârii judecătoreşti din care rezultă că solicitantul se află în plasament familial;

    3. documente justificative privind veniturile studenţilor, după caz:

       3.1. cupoane pentru lunile luate în considerare (iunie, iulie, august) sau adeverinţă pentru alocaţia de plasament;

       3.2. adeverinţă de şomaj;

       3.3. adeverinţă de salariu net pentru lunile luate în considerare (iunie, iulie, august),

   4. documente justificative de la Agenția Națională de Administrare Fiscală (ANAF) privind veniturile nete obţinute din activităţi autorizate (de exemplu: chirii, persoane fizice autorizate, asociaţii familiale, societăţi comerciale etc.).

   5. declaraţie pe propria răspundere a solicitantului, din care să reiasă că nu are şi alte venituri decât cele declarate.

 • În vederea obţinerii reducerii taxei de cazare în căminele UVT, pe criteriu social, studenţii care provin din familii ale căror venituri lunare nete pe membru de familie sunt mai mici decât salariul minim net pe economie vor depune următoarele documente:
 1. copie a buletinului/cărţii de identitate;
 2. copii ale buletinelor/cărţilor de identitate ale părinţilor;
 3. copii ale certificatelor de naştere şi ale buletinelor/cărţilor de identitate (dacă este cazul), ale celorlalţi membri ai familiei, aflaţi în întreţinerea părinţilor;
 4. adeverinţe de elev sau de student pentru membrii familiei care urmează o formă de învăţământ;
 5. declaraţii pe propria răspundere a unuia dintre părinţi, dată în fața unui notar (declarație autentificată) din care să rezulte câți copii minori au în întreţinere și care nu urmează o formă de învăţământ şi nici nu obţin venituri proprii;
 6. adeverinţe privind cuantumul alocaţiei primite pentru copiii minori cu probleme medicale;
 7. documente justificative privind veniturile studenţilor titulari ai cererii pentru acordarea unui loc de cazare şi ale părinţilor acestora, după caz:

        7.1 cupoane sau adeverinţă de la Casa de Pensii privind cuantumul pensiei (indiferent de natura acesteia) pentru lunile care se iau în considerare (iunie, iulie, august);

       7.2. adeverinţă de şomaj;

       7.3. adeverinţă de salariu net pentru lunile luate în considerare (iunie, iulie, august), etc.;

      8. declaraţie pe propria răspundere dată de fiecare părinte care nu obţine nici un fel de venit, dată în faţa unui notar (declarație autentificată);

      9. copie după certificatul de deces, în cazul în care studentul este orfan de un părinte, se completează cu adeverință/cupoane privind cuantumul pensiei de urmaş pentru student şi fraţii acestuia, pentru lunile luate în considerare (iunie, iulie, august);

      10. copie a hotărârii judecătoreşti, în cazul în care părinţii sunt divorţaţi, se completează cu adeverinţă/cupoane privind cuantumul pensiei alimentare pentru lunile luate în considerare (iunie, iulie, august), pentru student şi fraţii acestuia;

      11. adeverinţă de la Primăria pe raza căreia îşi are domiciliul privind veniturile nete obţinute din activităţi de exploatare a proprietăţilor personale ale studentului şi ale familiei: terenuri agricole, păduri, chirii, etc.;

      12. documente justificative de la Agenția Națională de Administrare Fiscală (ANAF) privind

      13. veniturile nete obţinute din activităţi autorizate ale studentului şi ale familiei (de exemplu: chirii, personae fizice autorizate, asociaţii familial, societăţi comerciale etc.);

      14. declaraţie pe propria răspundere a solicitantului, din care să reiasă că el şi familia sa nu mai au şi alte venituri decât cele declarate.

 • În vederea obținerii reducerii taxei de cazare pe criteriu social, studenţii care au împlinit vârsta de 26 de ani vor depune următoarele documente:
 1. copie a buletinului/cărţii de identitate;
 2. documente justificative privind veniturile studenţilor, după caz:

       2.1. cupoane sau adeverinţă de la Casa de Pensii privind cuantumul pensiei de urmaş pentru lunile care se iau în considerare (iunie, iulie, august);

       2.2. adeverinţă de şomaj;

       2.3. adeverinţă de salariu net (pe lunile iunie, iulie, august), etc.;

      3. adeverinţă de la Primăria pe raza căreia are domiciliul privind veniturile nete obţinute din activităţi de exploatare a proprietăţilor personale ale studentului: terenuri agricole, păduri, chirii, etc.;

      4. documente justificative de la Agenția Națională de Administrare Fiscală (ANAF) privind veniturile nete obţinute din activităţi autorizate (de exemplu: chirii, personae fizice autorizate, asociaţii familial, societăţi comerciale etc.);

      5. declaraţie pe propria răspundere a solicitantului, din care să reiasă că acesta nu mai are şi alte venituri decât cele declarate.

 • Studenții care au părinți cadre didactice (conform articolului 277 din Legea Educației Naționale nr. 1/2011) vor depune următoarele documente:
 1. copie a buletinului/cărţii de identitate;
 2. copii ale buletinelor/cărţilor de identitate ale părinţilor;
 3. adeverință de la locul de muncă a părinților care atestă faptul că fac parte din cadrul personalului didactic.

Cererile de acordare a gratuității sau de reducere a taxei de cazare se depun exclusiv online la adresa de e-mail: andreea.balasan@e-uvt.ro  până în 31 octombrie sau în maxim 30 zile de la data la care au intervenit motivele pentru care se poate acorda gratuitatea ori reducerea taxei de cazare.

Studenții care obțin un loc de cazare în urma redistribuirilor vor depune documentele menționate anterior în maxim 30 zile de la data înregistrării contractului de închiriere.

Regulament de cazare în căminele UVT: [Link]