Media aritmetică și media ponderată

Media aritmetică reprezintă raportul dintre suma tuturor notelor obținute la fiecare disciplină din semestru sau an, împărțită la numărul de discipline.

Media care se ia în considerare la acordarea burselor, la calcularea punctajului de cazare și la realizarea reclasificărilor este media ponderată.

Media ponderată se calculează prin adunarea tuturor rezultatelor obținute din înmulțirea notei cu numărul de credite aferente materiei și împărțirea acestora la 30 (media pentru un semestru) sau 60 (media anuală).

Numerele 30 și 60 reprezintă numărul total de credite aferent disciplinelor obligatorii și opționale într-un semestru, respectiv într-un an universitar.

În calcularea acestei medii NU se iau în considerare: voluntariatul, sportul și materiile facultative. Prin urmare, reclasificarea bursierilor nu depinde de notele/calificativele materiilor respective, acestea fiind credite suplimentare, însă se va ține cont de acest aspect în cazul în care mediile ponderate a mai multor studenți sunt egale, departajarea fiind făcută în modul următor:

1) mediile semestrelor anterioare;

2) numărul total de credite obținute de student în semestrul precedent (inclusiv materiile facultative);

3) participarea la manifestări științifice, conferințe, simpozioane, seminare științifice în semestrul precedent;

4) participarea la activități extracurriculare și de voluntariat;

5) media de admitere.

OBSERVAȚIE: Dacă o materie este restantă (nota obținută fiind mai mică de 5), numărul puncte credit se va echivala cu 0 indiferent de nota obținută.

În continuare atașăm modelele de calcul atât a mediei aritmetice, cât și a celei ponderate:

Disciplină Nota obținuță Nr. credite Nr. pct. credit
Disciplina A 6 10    60
Disciplina B 8 4 32
Disciplina C 5 6 30
Disciplina D 10 10 100
Sport Admis 2 20
Voluntariat  Admis 2 20

 

Media aritmetică Media ponderată
(6+8+5+10)/4=7,25  (60+32+30+100)/(10+4+6+10)=222/30=7,4